Amdanom ni

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd (BGC Caerdydd) yn dod ag arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau at ei gilydd i sicrhau mwy o gydweithio, gan wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Caerdydd.

Dyma’r rhestr o aelodau BGC Caerdydd:

 • Y Cyng Huw Thomas, (Cadeirydd), Arweinydd Cyngor Caerdydd
 • Charles Janczewski, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd
 • Paul Orders, Prif Weithredwr, Cyngor Caerdydd
 • Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau, Cyngor Caerdydd
 • Suzanne Rankin, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Claire Beynon, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Marie Davies, Cyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • David Letellier, Pennaeth Gweithrediadau Canol y De, Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Sheila Hendrickson-Brown, Prif Weithredwr, C3SC
 • Danny Richards, Prif Uwch-arolygydd, Heddlu De Cymru
 • Emma Wools, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
 • Dan Jones, Cyfarwyddwr, Uned Atal Trais
 • Eirian Evans, Pennaeth UCP, Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (GPC)
 • Zenny Saunders, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol, Llywodraeth Cymru

Pan fydd angen, gwahoddir uwch swyddogion sefydliadau BGC i gymryd rhan mewn cyfarfodydd BGC ar y cyd i lywio trafodaethau neu i gyflwyno diweddariadau ar waith i gyflawni ymrwymiadau sydd yng Nghynllun Lles Caerdydd.

 

Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae angen i BGCau gynnal asesiad lles lleol ac llunio cynllun lles lleol. Mae’r rhain yn nodi amcanion a fydd yn cyfrannu at gyflawni 7 nod llesiant Llywodraeth Cymru. Mae hefyd angen i BGCau lunio Adroddiad Blynyddol sy’n nodi’r camau a roddwyd ar waith i gyflawni amcanion Cynllun Lles y BGC.

 

Cylch Gorchwyl

Mae BGC Caerdydd yn gweithio gyda phob rhan o’r sefydliad i sicrhau gwell gwasanaeth i ddinasyddion Caerdydd a’r rhanbarth ehangach.

Mae BGC Caerdydd yn gweithredu yn unol â’r cylch gorchwyl canlynol