Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd yn datblygu ac yn gweithredu strategaethau i fynd i’r afael â throseddu, anhrefn, camddefnyddio sylweddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i ddiogelu pobl rhag camdriniaeth, cam-fanteisio a niwed.

Mae’n cynnwys sefydliadau o bob rhan o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, gan gynnwys:

 • Cyngor Caerdydd
 • Swyddfa Comisiynwyr Heddlu a Throseddu
 • Heddlu De Cymru
 • Gwasanaeth Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd
 • Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Cymru Ddiogelach

Meysydd Blaenoriaeth

 • Grŵp Datrys Problemau – nodi materion ardal benodol a datblygu atebion partneriaeth
 • Ffyrdd o Fyw ar y Stryd ac Anghenion Cymhleth
 • Atal Trais
 • Prevent a CONTEST

Strategaethau

Adolygiadau Dynladdiad Domestig