Asesiad Lles Lleol Caerdydd 2022

Bob 5 mlynedd, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd yn cynnal Asesiad Lles Lleol, fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Drwy nodi lle mae’r ddinas yn perfformio’n dda, lle mae angen iddi wella a’i heriau allweddol, bydd yr asesiad hwn yn helpu’r BGC i adolygu ei amcanion ar gyfer gwella lles Caerdydd a datblygu Cynllun Lles BGC diwygiedig, i’w gyhoeddi ym mis Mai 2023.

Adroddiad Cefndir

• Metohdoleg a strwythur asesu

• Sylfaen dystiolaeth – ffynonellau data, cyfyngiadau data

• Crynodeb o adolygiadau ac asesiadau statudol

Sail dystiolaeth

Dadansoddi data: Setiau Data Allweddol a Gyflwynir yn ôl Thema ac Amcan Lles

Demograffeg
Iechyd a Lles
Amcan Lles 1: Mae Caerdydd yn lle gwych i gael eich magu
Amcan Lles 2: Mae Caerdydd yn lle gwych i dyfu’n hŷn
Amcan Lles 3: Cefnogi pobl allan o dlodi
Amcan Lles 4: Cymunedau Diogel, Hyderus a Grymus
Amcan Lles 5: Prifddinas sy’n Gweithio Dros Gymru
Amcan Lles 6: Mae Caerdydd yn Tyfu mewn Ffordd Gadarn
Amcan Lles 7: Moderneiddio ac Integreiddio ein Gwasanaethau Cyhoeddus

Proffiliau Ward

Gweler proffiliau isod gyda setiau data dangosyddion allweddol ar gyfer pob ward etholiadol yng Nghaerdydd.

Asesiadau Lles Blaenorol